[./index.html]
[./company.html]
[./services.html]
[./products.html]
[./contact.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Algemene voorwaarden
Servicebedrijf
Bezoekadres:
Servicebedrijf Hobbelen
Graafseweg 239-K
5213AG 's-Hertogenbosch
Telefoon:
06 - 51 458 258
E-m@il:
info@servicebedrijfhobbelen.nl
Artikel 1. Definities
1.   Servicebedrijf Hobbelen: ervaring en expertise op het gebied van klussen, onderhoud en reparatie voor uw huis of bedrijf.
2.   De klant: de wederpartij van Servicebdrijf Hobbelen, werkgevers en particulieren.
3.   Losse verrichtingen: incidentele klussen, onderhoud en reparaties of andere incidentele diensten die door Servicebedrijf Hobbelen in opdracht van de klant worden uitgevoerd.
4.   Project: een overeenkomst voor meerdere losse verrichtingen en / of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.   Op alle offertes, bevestigingen en overeenkomsten tussen Servicebedrijf Hobbelen en de klant zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaardenuitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.   Acceptatie van een offerte, bevestiging of overeenkomst c.q. het op andere wijze tot stand komen en/ of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Servicebedrijf Hobbelen heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden.
3.   Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn als deze schriftelijk door Servicebedrijf Hobbelen zijn bevestigd. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1.   Een overeenkomst kan zowel een project als losse verrichtingen betreffen.
2.   Een overeenkomst tussen Servicebedrijf Hobbelen en de klant komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de offerte door de klant of een schriftelijke bevestiging van Servicebedrijf Hobbelen van een opdracht / order van de klant.
3.   Als acceptatie van een offerte voorbehouden en / of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Servicebedrijf Hobbelen schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en / of wijzigingen.
4.   Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Annulering
1.   Annulering van afspraken dienen uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip plaats te vinden.
2.   Wanneer annulering niet of te laat plaats vindt, is Servicebedrijf Hobbelen gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort zijn recht op betaling van alle gemaakte kosten in deze.
3.   Servicebedrijf Hobbelen is in redelijkheid gerechtigd een geplande afspraak te wijzigen. Servicebedrijf Hobbelen zal dit dat uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar dienen te maken.

Artikel 5. Facturering en betaling
1.   Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen. Afhankelijk van het project zal dit bij aanvang of na het project plaatsvinden.
2.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, Servicebedrijf Hobbelen te betalen.
3.   Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Servicebedrijf Hobbelen is gerechtigd zijn verplichting tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, op te schorten. Servicebedrijf Hobbelen zal de klant tijdig op de hoogte stellen van voornoemde opschorting van zijn diensten.
      De klant is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. Hieronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
4.   De Wederpartij zal de factuur van Servicebedrijf Hobbelen op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na
      factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Servicebedrijf Hobbelen heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Artikel 6. Klachten
      Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na uitvoering aan Servicebedrijf Hobbelen te worden medegedeeld. Servicebedrijf Hobbelen heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. Na tien dagen vervalt enig recht van de Wederpartij op aanspraak van gebreken en is facturering definitief.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen
1.         Op de diensten van Servicebedrijf Hobbelen is het Nederlands recht van toepassing.